Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu B2B
www.feminia.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vydáva spoločnosť FEMINIA Family s.r.o. so sídlom Račianska 31, 831 02 Bratislava, IČO:35 864 656, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 29518/B (ďalej len FEMINIA).

VOP sa vydávajú s cieľom upraviť obchodné vzťahy medzi FEMINIA a kupujúcimi prostredníctvom internetového obchodu B2B FEMINIA. FEMINIA si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP. Aktuálne znenie VOP FEMINIA je uvedené na webe  www.feminia.sk.

Článok 1

Základné definície

1. Predávajúcim je FEMINIA Family s.r.o., Račianska 31, 831 02 Bratislava zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 29518/B.

2. Kupujúcim je každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v súlade s týmito VOP doručí objednávku prostredníctvom stránky feminia.sk predávajúcemu, ak preukázateľne nakupuje tovar na ďalší predaj.

3. Katalógom tovaru FEMINIA sa rozumie sortiment výrobkov ponúkaných v eshope FEMINIA, kde je uvedené ich objednávacie číslo, EAN, názov a cena.

4. Ochrana osobných údajov v spoločnosti FEMINIA je spracovaná v samostatnom dokumente Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti FEMINIA Family s.r.o. publikovaných tiež na www.feminia.sk.

Článok 2

Registrácia

1. Prvotná registrácia kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou na realizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve na požadované miesto.

2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú údaje:

     a) názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa,

     b) registračné čísla IČO, DIČ a IČ DPH (ak existuje) kupujúceho,

     c) adresa sídla kupujúceho,

     d)miesto predaja kupujúceho

     e) telefónne čísla a Emailové adresy na kupujúceho na ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi kupujúceho pri spracovaní objednávok a pre doručenie tovaru

3. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v registrácii a je povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách v týchto uvedených údajoch.

4. FEMINIA vykoná registráciu bezodkladne po overení hore uvedených údajov kupujúceho. Kupujúci sa môže zaregistrovať priamo na feminia.sk alebo prostredníctvom obchodného zástupcu. Kupujúci registráciou vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

5. Kupujúci prehlasuje, že je oprávnený na poskytnutie osobných údajov, ktoré FEMINIA v priebehu registrácie a počas trvania obchodnej spolupráce poskytol/poskytne v súlade so zákonom a nariadením Európskeho parlamentu GDPR, pre účely plnenia poskytovaného na základe objednávok podľa týchto VOP.

6. Ak má kupujúci viac miest dodania tovaru a objednáva a požaduje dodávanie tovaru na viaceré adresy, tak každé miesto dodania zaregistruje samostatne a každému miestu dodania bude pridelené samostatné číslo zákazníka. Kupujúci môže použiť rovnaké kontaktné údaje a čísla telefónov pre viaceré registrácie miest dodania.

7. Predávajúci má právo odmietnuť registráciu žiadateľa o registráciu, ak nespĺňa podmienky týchto VOP.

Článok 3

Objednávka tovaru

1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného v eshope FEMINIA, za cenu uvedenú v eshope, na Miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka kupujúceho je súčasne návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Kupujúci výslovne súhlasí, že obchodný zástupca predávajúceho môže v mene kupujúceho urobiť objednávku u predávajúceho, ak sa na nej vopred ústne dohodnú. Ak kupujúci nesúhlasí s dodaním tovaru podľa objednávky spracovanej obchodným zástupcom predávajúceho, môže ju neotvorenú a neporušenú vrátiť predávajúcemu do troch pracovných dní od jej prevzatia na náklady predávajúceho.

3. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru za podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP.

4. Objednávka sa doručuje prostredníctvom internetovej stránky www.feminia.sk.

5. Objednaním tovaru kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v katalógu FEMINIA.

6. FEMINIA je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

7. Nekatalógový tovar alebo produkty zhotovené či upravené podľa želania kupujúceho sa dodávajú výhradne na základe kupujúcim potvrdenej špeciálnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Termín dodania, uvedený na objednávke, je len predpokladaný.

Článok 4

Dodanie tovaru

1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na miesto dodania uvedené v Objednávke. Dodanie tovaru sa v prípade prijatia objednávky do 8.00 hod. bežného dňa uskutoční v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Pri celopaletových dodávkach tovaru môže predávajúci dodať tovar kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, prípadne dohodnúť s kupujúcim termín dodania individuálne.

2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté Miesto dodania (adresu dodania) v rámci Slovenskej alebo Českej republiky.

3. Kupujúci pri prvotnej registrácii uvedie adresu dodania objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne alebo telefonicky upozorniť pri doručení objednávky FEMINIA. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky informovať FEMINIA o zmene sídla alebo miesta podnikania/adresy miesta dodania. Oznámená zmena bude zohľadnená v prvej najbližšej objednávky. FEMINIA si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že FEMINIA nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad).

4. Kupujúci je povinný skontrolovať stav a počet balení dodaného tovaru okamžite po doručení dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie obalu alebo chýbajúce množstvo balení dodaného tovaru, je potrebné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 3 dní po prevzatím tovaru predávajúcemu. Neskoršiu reklamáciu týchto vád dodaného tovaru je FEMINIA oprávnená odmietnuť.

5. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na doklade kuriéra. Kupujúci zodpovedá za to, že tovar je prevzatý oprávnenou osobou.

Článok 5

Cena tovaru a úhrada za dodaný tovar

1. Cena tovaru je uvedená v aktuálnom Katalógu tovaru uverejnenom v eshope a FEMINIA si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky.

2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou FEMINIA. Elektronická fakturácia môže byť kupujúcemu aktivovaná na základe vzájomnej o elektronickej fakturácii alebo v súlade s právnymi predpismi.

3. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou FEMINIA ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar alebo poskytnuté služby. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet FEMINIA. Štandardný termín splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je v rámcovej zmluve dohodnuté inak.

4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby, FEMINIA je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je FEMINIA oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti FEMINIA nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné vopred dohodnúť písomne alebo telefonicky na zákazníckom servise FEMINIA. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, FEMINIA si vyhradzuje právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

5. Pokiaľ kupujúci reklamuje faktúru alebo jej časť, je povinný uhradiť časť faktúry, na ktorú sa nevzťahuje reklamácia do dátumu splatnosti. V opačnom prípade je FEMINIA oprávnená od kupujúceho požadovať úrok z omeškania.

6. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

7. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia príslušnej faktúry.

Článok 6

Prepravné náklady

1. V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 50,00 s DPH, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na miesto dodania hradené v plnej výške predávajúcim. V prípade, že cena objednaného tovaru je nižšia ako 50,00 € s DPH, FEMINIA si vyhradzuje právo fakturovať paušálne prepravné náklady vo výške 2,95 € s DPH. Paušálne prepravné náklady je FEMINIA oprávnená fakturovať aj v prípade, že tovar vrátený Kupujúcim nespĺňa podmienky podľa článku 7.

Článok 7

Záručná doba

1. Na všetky produkty predávané FEMINIOU, s výnimkou produktov s definovanou dobou spotreby/exspirácie stanovenou priamo na obale tovaru, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je v katalógu alebo na webshope www.feminia.sk stanovené inak.

2. Záruka sa vzťahuje na všetky vady vyhotovenia tovaru vrátane vád materiálu, pokiaľ existovali v čase dodania bez ohľadu na to, kedy sa stali zjavnými.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej kupujúcim (napríklad v dôsledku nevhodného skladovania, nadmerného opotrebenia, vystavenia nepriaznivým podmienkam alebo vplyvom rozpúšťadiel).

4. Za vhodnosť vybraného tovaru ako aj za jeho kompatibilnosť zodpovedá Kupujúci.

Článok 8

Reklamácie

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením na zákaznícky servis FEMINIA, prípadne na mailovú adresu reklamacia@feminia.sk.

2. Reklamácia na zjavné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru.

3. Reklamácia musí obsahovať:

     a) číslo objednávky

     b) číslo výrobku podľa katalógu,

     c) chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácia kvalitatívnych chýb tovaru.

4. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.

5. V prípade akceptovania reklamácie na zjavné kvalitatívne vady bude pri prvej príležitosti vadný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky Kupujúceho.

6. Reklamácia na skryté vady, t.j. vady, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru a budú reklamované kupujúcim v záručnej dobe musí byť vykonaná výlučne písomnou formou a zaslaná na zákaznícky servis FEMINIA poštou, faxom alebo e-mailom.

Záručné skryté vady budú odstránené spôsobom stanoveným spoločnosťou FEMINIA a to:

     a) opravou a/alebo

     b) výmenou tovaru, a to v prípade, že reklamované vady nie je možné odstrániť v 30 dňovej lehote alebo by ich odstránenie vyžadovalo neprimerané náklady.

7. Reklamované vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstránime najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie v súlade s týmito VOP. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou FEMINIA a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi FEMINIA a kupujúcim, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Pre odstránenie pochybností a odchylne od ustanovení uvedených v týchto VOP, Kupujúci zbavuje Dodávateľa akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia ustanovení týchto VOP, ktoré by bolo priamo alebo nepriamo vyvolané akoukoľvek pandemickou situáciou (definovanou WHO) vrátane, ale nielen, COVID-19, akýmkoľvek vládnym rozhodnutím obmedzujúcim slobodu pohybu alebo akoukoľvek inou súvisiacou alebo následnou udalosťou.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 14.júla.2020.

Scroll to Top

Správna chvíľa na obchodný nákup

Staňte sa našim novým zákazníkom a získajte od nás
zľavu 10 € na prvú objednávku.

Minimálna hodnota objednávky na uplatnenie zľavy je 50 € s DPH

Chcem zľavu

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám mailový a telefonický kontakt,
my sa Vám ozveme a odpovieme na všetky Vaše otázky.

×