ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v spoločnosti FEMINIA Family s.r.o.

V spoločnosti FEMINIA Family s.r.o. (ďalej iba FEMINIA) považujeme ochranusúkromia za dôležitú. V záujme ochrany vášho súkromia FEMINIA zabezpečí, aby všetky osobné údaje boli bezpečne spracované a použité iba v súlade s nižšie uvedenými zásadami aplatnou legislatívou. Tieto zásady o ochrane osobných údajov vás informujú o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké opatrenia prijímame, aby zostali v bezpečí.

Vyjadrujú náš záväzok chrániť súkromie, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov (ďalej len „Zásady“).

V týchto zásadách o ochrane osobných údajov sa výrazy „vy“, „váš“ vzťahujú na dotknuté osoby zákazníkov, ktorých osobné údaje sú spracovávané zo strany spoločnosti FEMINIA alebo v jej mene, a výrazy „my“, „náš“, „nami“ sa vzťahujú na spoločnosť FEMINIA.

FEMINIA sa špecializuje na predaj spotrebného tovaru iným spoločnostiam v rámci business-to-business vzťahov atiež konečným zákazníkom vrámci business-to-customer vzťahov. Vtomto dokumente sa konkrétne venujeme vzťahom B2B. Vtomto prípade chápeme „zákazníka“ ako obchodného partnera, súhrnne uvádzaného tiež ako „zákazníci“.

1 Definície

1.1„Platná legislatíva o ochrane údajov“ zahŕňa príslušné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, zabezpečení údajov, uchovávaní údajov a utajení údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje vrátane GDPR.

1.2„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.3„Dotknutá osoba zákazníka“ je akýkoľvek zamestnanec, zástupca aleboiná fyzická osoba, ktorá je oprávnená zadať objednávku spoločnosti FEMINIA v mene zákazníka.

1.4„Osobné údaje zákazníka“ sú osobné údaje dotknutých osôb zákazníkov, ktoré spracováva spoločnosť FEMINIA ako prevádzkovateľ, pričom svoje služby poskytuje zákazníkovi.

1.5„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybetakýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.6„Osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 1
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.7„Spracúvať“, „spracúva“ „spracúvanie“ a „spracovaný“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, členenie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

1.8„Služba“ znamená dodávku a predaj výrobkov, ktoré ponúka FEMINIA.1.9„Tretia strana/tretie strany“ sú autorizovaní audítori, účtovníci, dodávatelia, zástupcovia a externí poskytovatelia služieb spoločnosti FEMINIA, ktorí spracúvajú osobné údaje.

2 Rozsah

Zásady o ochrane osobných údajov sa vzťahujú iba na osobné údaje zákazníkov spracované zo strany spoločnosti FEMINIA alebo v jej mene.

Spoločnosť FEMINIA spracúva osobné údaje čestne a zákonne v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito zásadami o ochrane osobných údajov a platnou legislatívnou o ochrane údajov platia ustanovenia platnej legislatívy.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame?

Spoločnosť FEMINIA musí spracúvať osobné údaje v rámci dodávky svojich služiebzákazníkom. V skutočnosti sú dotknuté osoby zákazníkov jedinými koncovými používateľmi webových portálov spoločnosti FEMINIA, ktorí konajú v mene zákazníkov, ktorí sú v obchodnom styku so spoločnosťou FEMINIA alebo vsvojom mene. Osobné údaje zákazníkov, ktoré majú byť spracované prostredníctvom webových portálov, sú najmä osobné údaje, ktoré spoločnosť FEMINIA potrebuje, aby mohla dodávať služby zákazníkom, teda hlavne pre zadanie a sledovanie objednávky prostredníctvom webových portálov.

Spoločnosť FEMINIA spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov zákazníkov:

– Vaše meno, telefónne číslo, E-mailová adresa

– Názov spoločnosti, identifikačné číslo aadresa sídla amiesto dodania tovaru

– Informácie o kreditnej karte

Kvôli jasnosti sú povinné informácie požadované v online formulároch označené hviezdičkou.

Na čo používame tieto informácie?

Nariadenie GDPR nám umožňuje spracúvať osobné údaje, pokiaľ máme k tomu oprávnenie alebo dôvod podľa legislatívy a tiež nám ukladá povinnosť vám oznámiť, aké sú tieto dôvody. V dôsledku toho sa pri spracúvaní vašich osobných údajov budeme odvolávať na jednu z týchto podmienok spracovania:

•Plnenie zmluvy: spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich záväzkov podlá zmluvy;

•Zákonná povinnosť: spracovanie vašich osobných údajov sa vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti, ako je vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytovanie údajov orgánu verejnej moci alebo orgánu presadzovania práva;

•Oprávnené záujmy: budeme spracúvať vaše údaje, ak je to v našom legitímnom záujme v rámci prevádzky spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj spoločnosti, pokiaľ to nepreváži vaše záujmy;

•Váš súhlas: v niektorých prípadoch vás budeme žiadať o osobitné povolenie spracovať niektoré vaše osobné údaje a vaše osobné údaje spracujeme týmto spôsobom, iba ak nám k tomu dáte súhlas. Bude to v prípade, kedy sa vás spýtame, či si prajete dostávať informačný bulletin. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že nás budete kontaktovať v súlade s informáciami uvedenými nižšie.

Spoločnosť FEMINIA používa vaše osobné údaje na:

– vytvorenie zákazníckeho účtu na našich webových portáloch,

– odpovedanie na otázky zákazníka,

– vykonávanie činností riadenia zákazníkov týkajúcich sa objednávok, dodávok, faktúr, účtovníctva (riadenia pohľadávok),

– uskutočňovanie marketingových kampaní a informovanie zákazníkov o našich výrobkoch a službách,

– monitorovanie nášho vzťahu s našimi zákazníkmi, vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov, vypracúvanie štatistiky predaja,

– vymáhanie nezaplatených faktúr a vybavovanie sporov s našimi zákazníkmi,- monitorovanie skúseností zákazníka na našich webových portáloch.

Používame aj súbory cookies s cieľom zlepšiť skúsenosti zákazníkov pri práci s našimi webovými portálmi – pozrite nižšie časť o zásade používania súborov cookies.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania nášho obchodného vzťahu ado troch rokov od posledného obchodného kontaktu alebo objednávky v spoločnosti FEMINIA najmä na archívne účely, ak nám v tom nebráni platná legislatíva. Napríklad osobné údaje zákazníkov uvedené v našich faktúrach budú uchovávané dlhšie obdobie v súlade s predpismi.

S kým zdieľame vaše údaje:

Vaše osobné údaje sú sprístupnené a spracúvané oprávnenými zamestnancami nášho obchodného, finančného aexpedičného oddelenia na vyššie uvedené účely.3
Spoločnosť FEMINIA nezdieľa osobné údaje s tretími stranami okrem prípadov, kedy je to potrebné pre zaistenie našich oprávnených odborných a podnikateľských potrieb, na vybavenie vašich požiadaviek a/alebo keď to vyžaduje alebo povoľuje legislatíva.

Toto zahŕňa:

•Poskytovateľov tretích strán Spoločnosť FEMINIA môže poskytnúť prístup k osobným údajom zákazníkov:

  • svojim poskytovateľom služieb alebo dodávateľom: Spoločnosť FEMINIA postupuje osobné údaje svojim externým poskytovateľom služieb, ktorými sú naši poskytovatelia (IT) systémov, poskytovatelia hostingu, konzultanti a iní poskytovatelia alebo dodávatelia tovarov a služieb. Spoločnosť FEMINIA spolupracuje s týmito poskytovateľmi, aby mohli spracúvať vaše osobné údaje v jej mene. Spoločnosť FEMINIA im poskytuje osobné údaje len vtedy, ak spĺňajú prísne normy spoločnosti FEMINIA na spracovanie dát a zachovanie ich bezpečnosti. Spoločnosť FEMINIA zdieľa osobné údaje iba s cieľom poskytovať svoje služby zákazníkom.
  • Ak s niekým uzavriete obchod alebo vykonávate platbu prostredníctvom webových portálov spoločnosti FEMINIA, spoločnosť FEMINIA bude zdieľať informácie o transakcii s tými tretími stranami, ktoré sú potrebné na dokončenie transakcie. Budeme požadovať, aby tretie strany rešpektovali vaše súkromie a primerane chránili vaše osobné údaje.
  • Súdy, orgány presadzovania práva alebo regulačné orgány: SpoločnosťFEMINIA si vyhradzuje právo zdieľať vaše údaje v rámci vybavovania oprávnených žiadostí štátnych orgánov o poskytnutie informácií, alebo ak to vyžaduje legislatíva. Vo veľmi výnimočných prípadoch, kedy ide o národnú, štátnu alebo firemnú bezpečnosť (napríklad teroristické útoky), si spoločnosť FEMINIA vyhradzuje právo zdieľať celú svoju databázu zákazníkov a osobných údajov zákazníkov príslušným štátnym orgánom.
  • Interní audítori, profesionálni účtovníci, právni poradcovia môžu mať prístup k dokumentom, napr. faktúram, ktoré obsahujú osobné údaje zákazníkov, na účel výkonu svojej práce.Spoločnosť FEMINIA nikdy nepredáva vaše osobné údaje tretím stranám, ako napr. marketingovým spoločnostiam. Spoločnosť FEMINIA neposkytuje žiadne osobné údaje stránkam typu „vyhľadávačľudí“, „verejný adresár“ alebo „zlaté stránky“.
  • Ako zabezpečujeme spracovanie vašich osobných údajov?Spoločnosť

FEMINIA uskutočňuje obchodne primerané technické a organizačné bezpečnostné kontroly na ochranu vašich osobných údajov proti odcudzeniu, strate alebo zneužitiu. Vaše osobné údaje budú uložené v bezpečnom pracovnomprostredí, ktoré je bez oprávnenia neprístupné. Spoločnosť FEMINIA používa opatrenia na zníženie rizika po pravidelných hodnoteniach rizík, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany vašich osobných údajov.

Keď zadáte citlivé informácie (ako sú čísla kreditných kariet a heslá):

• Tieto informácie šifrujeme na ochranu proti odpočúvaniu pomocou SSL.

• Tieto údaje sú ďalej chránené šifrovaním v pamäti.

• Používame aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, napríklad analýzu správania sa účtu z hľadiska podvodného alebo inak nezvyčajného správania.

• Môžeme obmedziť používanie prvkov webových portálov a reagovať tak na možné známky zneužívania, môžeme odstrániť nevhodný obsah alebo odkazy na nelegálny obsah a môžeme pozastaviť alebo zablokovať úcty za porušenie našich podmienok.

Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov z našej strany?

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov zo strany spoločnosti FEMINIA alebo v jej mene máte nasledujúce práva:

•Prístup k údajomOkrem informácií, ktoré sú k dispozícii na webových portáloch spoločnosti FEMINIA máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť FEMINIA o vás uchováva, a to s uplatnením výnimiek, ktoré sú uvedené v platnej legislatíve o ochrane osobných údajov. Ak požadujete tieto údaje, spoločnosť FEMINIA vám pomôže ich získať. Predtým, ako vám bude umožnený prístup k vašim osobným údajom, bude musieť byt overená vaša totožnosť. Žiadame vás, aby ste svoju žiadosť predložili v písomnej forme na adrese spoločnosti. Uveďte tieto údaje:

1 Vašu úplnú poštovú adresu

2 Telefónne číslo, na ktoré možno volať cez deň

3 Názvy vybraných súborov alebo typy záznamov, ku ktorým požadujete prístup, vrátane konkrétnych dátumov týchto záznamov, ak je to možné

Uveďte čo najviac podrobností. Všetky formálne žiadosti o prístup budú adresované našej Zodpovednej osobe, ktorá potom preskúma každú žiadosť a urči, ci spoločnosť FEMINIA poskytne požadované informácie. Zodpovednú osobu pani Zuzanu Silnú Molnárovú môžete kontaktovať priamo na adrese: gdpr@feminia.sk.

•Zmena údajov:

Ak si myslíte, že vo vašich osobných údajoch je chyba, máte právo požiadať o opravu osobných údajov. Môžeme vás požiadať o poskytnutie dokumentácie, aby sme videli, kde sa v súboroch spoločnosti FEMINIA nachádza chyba. Chybné údajezmeníme do jedného mesiaca a budeme vás informovať, keď bude vykonaná požadovaná oprava. Nariadenie GDPR vám poskytuje právo požadovať opravu svojich osobných údajov, ktoré uchováva spoločnosť FEMINIA, ak si myslíte, že údaje sú chybné alebo neúplne. Ste oprávnený priložiť vyhlásenie o nesúhlase s údajmi po oprave, ktorú ste požadovali, ale ktorú spoločnosť FEMINIA nevykonala.Spoločnosť FEMINIA upozorní každú osobu alebo organizáciu, ktorej boli sprístupnené vaše osobné údaje v priebehu roka po požadovanej oprave, a bude ich informovať o oprave alebo o vyhlásení o nesúhlase.

•Prenosnosť údajov:

Osobné údaje, ktoré uchováva spoločnosť FEMINIA , môžete získať a znovu použiť na svoje vlastné účely v rámci rôznych služieb. Spoločnosť FEMINIA vám umožní ľahko presúvať, kopírovať alebo prenášať osobné údaje z jedného IT prostredia dodruhého bezpečným a zabezpečeným spôsobom bez obmedzenia použiteľnosti. Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré uchováva spoločnosť FEMINIA, ak ich spracovanie bolo automatizované a použité v súvislosti s poskytovaním svojich služieb v rámci zmluvy, ktorú má zákazník uzavretú so spoločnosťou FEMINIA, alebo ak toto spracovanie bolo založené na súhlase, ktorý ste k tomu dali spoločnosti FEMINIA.

•Vymazanie údajov

Spoločnosť FEMINIA neukladá osobné údaje bez vopred určeného a preukázanéhoúčelu. Riadime sa zákonmi, ktoré nám ukladajú povinnosť vymazať osobné údaje,ak už neexistuje dôvod na ich zhromažďovanie a uchovávanie. Sme presvedčení, že táto skutočnosť splna požiadavky zásady ochrany súkromia, pokiaľ ide o „právo byť zabudnutý“.

Ak osobné údaje, ktoré spoločnosť FEMINIA uchováva, sú založené na plnení zmluvy a prajete si, aby boli z našich systémov odstránené pred uplynutím retenčného obdobia uvedeného v časti „Ako dlho používame osobné údaje“, obráťte sa na nás na adrese gdpr@feminia.sk. Ak ste u nás zaregistrovali svoje osobné údaje, svoj účet môžete kedykoľvek deaktivovať.

• Námietka proti spracovaniu

Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov, ak už viacnie sme oprávnení ich používať. V tomto prípade spoločnosť FEMINIA nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov. Ako môžete kontaktovať spoločnosť FEMINIA, klásť jej otázky a/alebo podať sťažnosť?Ak chcete uplatniť svoje práva, vyjadriť obavu, položiť otázku, podať sťažnosť alebo získať ďalšie informácie o spracovaní svojich osobných údajov zo strany spoločnosti FEMINIA, môžete poslať e-mail na adresu: gdpr@feminia.sk a preukážte sa platným dokladom totožnosti.

Spoločnosť FEMINIA sa zaväzuje odpovedať na vašu žiadosť do jedného až troch mesiacov v závislosti od zložitosti žiadosti a/alebo poctu žiadostí, ktoré spoločnosť dostala.V prípade sporu môžete podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov .

Ako aktualizujeme/meníme túto Zásadu o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť FEMINIA môže príležitostne aktualizovať alebo upravovať zásady o ochrane osobných údajov. Spoločnosť FEMINIA vás bude o tom informovať umiestnením výrazného upozornenia na domovskej stránke svojho webového portálu alebo tak, že vám priamo zašle oznámenie, ak to vyžaduje legislatíva. Spoločnosť FEMINIA vás vyzýva, aby ste pravidelne sledovali zásady o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaný o tom, ako spoločnosť FEMINIA pomáha chrániť osobné údaje, ktoré zhromaždila od zákazníkov. Tým, že budete pokračovať v používaní služieb spoločnosti FEMINIA, poskytujete svoj súhlas s týmito zásadami o ochrane osobných údajov a všetkými ich aktualizáciami.

Aká je naša zásada o súboroch cookies?

1. Definícia:Súbory cookies alebo iné podobné sledovacie prvky sú súbory, ktoré server používa na interakciu s prehliadačom (ďalej len „súbory cookies“). Keď používateľnavštívi webový portál, súbory cookies sa použijú na odosielanie informácií o stave. Informácie o stave môžu napríklad zahŕňať ID relácie, jazyk, dátum vypršania platnosti, doménu odpovede atď. Súbory cookies umožňujú ukladať informácie o stave počas ich doby platnosti, keď prehliadač pristupuje k rôznym stránkam webového portálu, alebo keď sa tento prehliadač k týmto stránkam neskôr vráti.

2. Uchovanie:Existujú rôzne typy súborov cookies, ktoré spoločnosť FEMINIA používa:- súbory cookies relácie, ktoré zmiznú hneď, ako opustíte prehliadač alebo stránku,- trvalé súbory cookies, ako sú analytické súbory cookies, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým neskonči ich platnosť (až 13 mesiacov), alebo kým ich neodstránite pomocou funkcií svojho prehliadača.

3. A čo súbory cookies Google Analytici a ich použitie na našich webových stránkach?Spoločnosť FEMINIA využíva službu Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť FEMINIA využíva službu Google Analytics, nájdete tu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.Aby bolo možné poskytnúť návštevníkom webových portálov viac možností voľby,pokiaľ ide o to, ako ich údaje zhromažďuje služba Google Analytics, spoločnosť 


Google vyvinula doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnokumožňuje prostredníctvom kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) nastaviť údajeo návšteve webových stránok, ktoré si neželáte odosielať službe Google Analytics. Doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on nebráni tomu, aby sa informácie odosielali na samotné webové portály alebo do iných služieb webovej analýzy.

Scroll to Top

Správna chvíľa na obchodný nákup

Staňte sa našim novým zákazníkom a získajte od nás
zľavu 10 € na prvú objednávku.

Minimálna hodnota objednávky na uplatnenie zľavy je 50 € s DPH

Chcem zľavu

Chcete vedieť viac?

Zanechajte nám mailový a telefonický kontakt,
my sa Vám ozveme a odpovieme na všetky Vaše otázky.

×